Chernobyl Children International

Chernobyl Children International

Categories

Charities

About Us

Chernobyl Children International, a United Nations NGO, was established by Adi Roche after the Chernobyl tragedy in 1986